» Εγγύηση

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται στο e-hpsigalas.gr συνοδεύονται από τις επίσημες εγγυήσεις του εκάστοτε κατασκευαστή.
Οι χρόνοι εγγυήσεις των προϊόντων μπορεί να διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία. Είναι πιθανόν κάποιο προϊόν που αποτελείται από κομμάτια να έχει διαφορετικούς χρόνους εγγυήσεως για κάθε κομμάτι του.
Αρμόδια για την έγκριση της εγγυήσεως είναι η εκάστοτε ETAIΡΕΙΑ  AQUASTRONG  :1 ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΥΗΣΗ.
Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας.
Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της εγγυήσεως είναι το παραστατικό αγοράς, η σωστή χρήση του προϊόντος, η τήρηση των οδηγιών χρήσης καθώς και η συντήρηση και καθαρισμός του και ισχύει εφόσον δεν έχει παρέμβαση τρίτου.

Αρμόδια για την έγκριση της εγγυήσεως είναι η εκάστοτε ETAIΡΕΙΑ  GIDROX  :1 ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΥΗΣΗ.
Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας.
Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της εγγυήσεως είναι το παραστατικό αγοράς, η σωστή χρήση του προϊόντος, η τήρηση των οδηγιών χρήσης καθώς και η συντήρηση και καθαρισμός του και ισχύει εφόσον δεν έχει παρέμβαση τρίτου.